ศูนย์บริการนักศึกษา SOS Center
   
 
 

       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีนโยบายการพัฒนาระบบการให้บริการนักศึกษาเพื่อเติมเต็มศักยภาพด้านการเรียน และสงเสริมทักษะชีวิตตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงกำหนดให้มีศูนย์กลางแหล่งข้อมูลเพื่อบริการนักศึกษาในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ได้แก่ ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินกิจกรรม ระเบียบข้อบังคับที่ควรรู้ การบริการและสวัสดิการด้านต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา หอพัก นักศึกษาพิการ การประกันอุบัติเหตุ ระบบอินเทอร์เน็ต การเล่นกีฬา และการแก้ไขปัญาหาให้กับนักศึกษา เช่น ปัญหาด้านการเงิน ปัญหาสุขภาพ และอื่นๆ

หน้าที่ของศูนย์ SOS

  1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
 
 
 
ศูนย์ SOS (SOS Center) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Call center: 2222 (หมายเลขภายใน)
Facebook: www.facebook.com/SOS.PSRU