ศูนย์บริการนักศึกษา SOS Center
   
 
 
() ศูนย์บริการให้คำปรึกษา มรพส.
(คณะครุศาสตร์) งานบริการตอบคำถามการสืบค้นงานวิจัยของ Thailis
(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) สอบถามเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
(คณะวิทยาการจัดการ) ขอชั่วโมงจิตอาสาคณะวิทยาการจัดการ
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) การขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) การให้ข้อมูลกับศิษย์เก่า
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) งานออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) งานให้คำปรึกษานักศึกษา
(โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) ขอรับเกียรติบัตรผ่านสามรายวิชา
(โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) ขอใช้ software ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
(โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) ลงทะเบียนขอใช้อินเทอร์เน็ต (iPASSPORT)
(โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) ลืมรหัสผ่านการเข้าใช้งานระบบประเมินการสอนออนไลน์
(โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) ลืมรหัสผ่านการเข้าใช้งานอีเมล์ของมหาวิทยาลัย
(กองกลาง) จำหน่ายเครื่องหมายนักศึกษา
(กองกลาง) ถ่ายภาพกิจกรรมในมหาวิทยาลัย
(กองบริการการศึกษา) การขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
(กองบริการการศึกษา) การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบทั่วไป
(กองพัฒนานักศึกษา) การชำระค่าบำรุงหอพัก
(กองพัฒนานักศึกษา) การชำระค่าไฟฟ้า หอพักทะเลแก้วนิเวศ
(กองพัฒนานักศึกษา) การลาออกจากหอพักทะเลแก้วนิเวศ เมื่อจบปีการศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา) งานกิจกรรมนักศึกษา (ผ่อนผันทหาร)
(กองพัฒนานักศึกษา) บริการจัดหางานระหว่างเรียน
(กองพัฒนานักศึกษา) บริการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร
(กองพัฒนานักศึกษา) บริการสอบถามการยื่นกู้ กยศ.
(กองพัฒนานักศึกษา) บริการส่งเอกสารผ่อนผันทหาร
(กองพัฒนานักศึกษา) บริการห้องสมุดแนะแนว
(กองพัฒนานักศึกษา) เบิกค่าสินไหมทดแทน
(สำนักศิลปะและวัฒนธรรม) ข้อมูลพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรม
(โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการฯ) งานบริหารงานทั่วไป
(โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการฯ) งานส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
(โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการฯ) งานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
(โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการฯ) งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
(โครงการจัดตั้งกองคลัง) การชำระค่าลงทะเบียนเรียน
(โครงการจัดตั้งกองคลัง) กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ
(โครงการจัดตั้งกองคลัง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่ใช้แนบเบิกสำหรับบุตรข้าราชการ
(โครงการจัดตั้งกองคลัง) เอกสารแนบเบิก สำหรับบุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 
 
ศูนย์ SOS (SOS Center) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Call center: 2222 (หมายเลขภายใน)
Facebook: www.facebook.com/SOS.PSRU